White Ibis 1, Pam Beach County, Florida (Ibises)

Three White Ibises, Pam Beach County, Florida (Ibises)

White Ibis Portrait, Pam Beach County, Florida (Ibises)

Plubeous Ibis, Pantanal, Brazil (Ibises)

White Ibis, Palm Beach County, Florida (White Ibises)

White Ibis Take-off, Florida (White Ibises)

White Ibis in Flight, Port Richey, Florida (White Ibises)

White Ibis in Early Morning Light, Florida (White Ibises)

White Ibises, Fort Myers, Florida (White Ibis)

White Ibis in Flight, Southwest Florida